Medarbetarundersökning

Tjänster_header_a1

Arbetsklimatet har stor påverkan på er organisations lönsamhet och effektivitet. Resolvias medarbetarundersökning tar vara på medarbetarnas attityder och säkerställer att medarbetarundersökningen leder till konkreta förbättringar på alla nivåer i organisationen.

Ni får en effektiv arbetsprocess där varje arbetsgrupp fokuserar på att bevara sina styrkor och förbättra sina svagheter. Resolvias rapporter presenterar resultaten och stödjer förbättringsarbetet så att ni har ett underlag som ger er organisation rätt förutsättningar för att stärka arbetsklimatet och därmed såväl lönsamheten som konkurrenskraften.

 

Hur arbetar vi?

  • Förstudie
  • Frågebatteri
  • Datainsamling
  • Analys & Rapport
  • Presentation
  • Åtgärder
  • Uppföljning

 

 

 

Undersökningsprocessen

Förstudie

Vad ska resultatet användas till? Hur och av vem ska resultatet användas? Vi gör en kartläggning av er organisations struktur för att säkerställa att rapporteringen blir korrekt och individanpassad för alla chefer med personalansvar.

Frågebatteri

Vi skräddarsyr ett frågebatteri utifrån er organisations viktigaste utmaningar och satsningar just nu. Frågorna är formulerade som påståenden som besvaras på en 5-gradig svarsskala.

Datainsamling

Medarbetarundersökningen genomförs på de sätt som passar er organisation bäst; via e-post, www, papper eller telefon.

Analys & Rapport

Underlaget sammanställs och presenteras i tydliga diagram. Ni får mätbara och konkreta värden som gör det lätt att följa förbättringsarbetet. Resultatet analyseras för att påvisa statistiskt säkerställda samband och skillnader. På så vis säkerställer vi att förbättringsarbetet fokuseras på det som är viktigast i just er organisation.

Presentation

Vi presenterar resultatet och belyser de områden som är organisationens styrkor respektive svagheter. Presentationen görs i olika omgångar beroende på vad som passar er organisation bäst. Det kan börja med en genomgång med er HR-chef för att sedan presenteras för ledningsgrupp, chefer och samtliga medarbetare. Ibland kan det krävas att varje chef med eget personalansvar får en individuell genomgång av sitt resultat.

Åtgärder

Vi tillhandahåller ett arbetsmaterial riktat till både chefer och personal. Syftet är att arbetsgruppen, med vår analys som utgångspunkt, ska kartlägga hur deras organisation ser ut idag och vilka förbättringsåtgärder de skall vidta för att nå dit de vill komma.

Uppföljning

Beroende på er organisation och önskemål så rekommenderar vi att medarbetarundersökningen upprepas efter en viss tid för att kunna se hur stor effekt förbättringsarbetet har haft på resultatet.