Marknadsundersökning

Tjänster_header_a1

För att lyckas i en värld som står i ständig förändring krävs det kunskap om marknaden, ju mer du vet om dina kunder/potentiella kunder desto bättre kommer du att tillfredsställa deras behov. Kunskap om marknaden ger er de strategiska beslutsunderlag som ni behöver för att ta er affär längre.

Begreppet marknadsundersökningar har kommit att innefatta en mängd olika undersökningar. Resolvias marknadsundersökningar innebär att vända sig till potentiella kunder och analysera deras behov och åsikter. Resultatet blir kunskap om er målgrupp, var målgruppen finns och vilken potential affären har. Det kan ske genom telefonintervjuer, postala enkäter eller på det sätt som vi når era kunder på lättast sätt.

Våra slutsatser ger er insikt om er omvärld och hur den påverkar er verksamheten. Väl vedertagna statistiska metoder gör att slutsatserna inte enbart blir mycket träffsäkra utan även ökar kommunicerbarheten av resultatet. På så vis levererar vi information som stödjer er i arbetet med er långsiktiga strategiska utveckling. Genom att identifiera och mäta olika framgångsfaktorer hjälper vi er att öka försäljningen och er lönsamhet.

 

Hur arbetar vi?

  • Förstudie
  • Frågebatteri
  • Datainsamling
  • Analys & Rapport
  • Presentation
  • Åtgärder
  • Uppföljning

 

 

 

Undersökningsprocessen

Förstudie

Vad är syftet med undersökningen? Hur och av vem ska resultatet användas?

Frågebatteri

I samråd med er tar vi fram ett frågebatteri för att ni ska få ett bra underlag att arbeta med när undersökningen är genomförd. Frågorna är formulerade som påståenden som besvaras på en 5-gradig svarsskala.

Datainsamling

Marknadsundersökningen genomförs på det sätt som passar er organisation bäst; via e-post, en länk på er hemsida som leder till frågeformuläret, papper eller via telefon.

Analys & Rapport

Underlaget sammanställs och presenteras i tydliga diagram. Ni får mätbara och konkreta värden som gör det lätt att förstå och tolka resultatet. Beroende på syftet med undersökningen och de frågor som ställs så gör vi en statistisk analys för att påvisa samband och skillnader.

Presentation

Vi presenterar resultatet och lyfter fram det i undersökningen som sticker ut och om det finns intressanta statistiska samband och skillnader. Presentationen görs i olika omgångar beroende på era önskemål. Det kan börja med en genomgång med er marknadschef för att sedan presenteras för ledningsgrupp, chefer och samtliga medarbetare.

Åtgärder

Vi tillhandahåller ett arbetsmaterial riktat till både chefer och personal. Syftet är att arbetsgruppen, med vår analys som utgångspunkt, ska kartlägga hur deras organisation ser ut idag och vilka förbättringsåtgärder de skall vidta för att nå dit de vill komma.

Uppföljning

Beroende av syftet med undersökningen och era önskemål så brukar vi rekommendera att samma undersökning genomförs vid ett senare tillfälle.